©2020 by CdLS. 

תנאי שימוש באתר

 יעדים וחזון

קידום זכויותיהם ורווחתם של הלוקים בתסמונת ובני משפחותיהם - ובכלל זה בתחומי הזכאויות, האהדה, העלאת המודעות, המחקר, שעות הפנאי והבריאות

ייעוץ, סיוע, הדרכה והכוונה בנושאים שונים הקשורים באדם הלוקה בתסמונת ובמשפחתו

ייזום חקיקה הנוגעת לקידום זכויותיהם של הלוקים בתסמונת ובני משפחותיהם

עידוד המחקר בנושא התסמונת

עידוד וייזום קשרי רופאים מישראל עם רופאים המתמחים בתסמונת בחו"ל

הבה לא נביט לאחור בזעם או לפנים בפחד, אלא סביב במודעות